Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti PorTec, s.r.o. so sídlom Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 230 051 zapísanej v Obchodnom registri v Žiline , vložka číslo 65292/L, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.portec.sk

1. Vymedzenie pojmov

 • predavajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu PorTec, s.r.o.
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahus predavajúcim
 • tovar – produkty v ponuke internetového obchodu PorTec, s.r.o.
 • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( faxom, e- mailom ).

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7- ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa vzťahuje aj pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu suvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
 • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na vlastné náklady na adresupredávajúceho
 • tovar nesmie byť poškodený a používaný
 • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, montážneho návodu a dokladu okúpe
 • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený alebo ho doručí osobne.c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady. d) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho- spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. Dodacie podmienky

a) Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 3 do 5 pracovných dní od jej potvrdenia. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a montážny návod.

6. Poplatky za prepravu

a) Cena prepravy:

Dodávky v rámci celej SR:

Pri doručení tovaru kuriérskou spoločnosťou účtujeme poplatok 8,00 Eur s DPH.

Dodávky do ČR:

Pri doručení tovaru kuriérskou spoločnosťou účtujeme poplatok 14,00 Eur s DPH. b) Balné neúčtujeme.

c) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

7. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu PorTec, s.r.o. – Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, poškodením tovaru počas prepravy zákazníkom a tiež nesprávnou montážou, ktorá nedodržuje montážne postupy v súlade s návodom na montáž. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku:

 • živelnej udalosti (zemetrasenie, požiare, povodne, krupobitie, veterné smršte)
 • skladovania v nekrytých skladoch, v nevhodných klimatických podmienkach
 • elektrolytickej korózie, nevhodne zvolenou kombináciou výrobku s ostatnýmiprvkami strešnej konštrukcie, nevhodnou kombináciou materiálov s rôznym elektrolytickým potenciálom
 • kontaktu výrobku so zhrdzavenými predmetmi, oceľovými pilinami a oceľovýmprachom z obrábania kovov, agresívnymi chemickými látkami, prvkami vyrobenými z medi, kvapalinami vytekajúcimi z medených rúr
 • použitia nevhodných nástrojov na delenie plechov, spôsobujúcich zahrievaniedelených hrán (brúsky, rozbrusovacie kotúče)

9. Alternatívne riešenie sporu

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na portec@portec.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámamení

a) Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č .122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

b) Kupujúci čestne vyhlasuje, že predávajúcemu dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust.§11 ods.1 cit. zákona, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania, najdlhšie ale na obdobie existencie užívateľského účtu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti PorTec, s.r.o., Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín alebo e-mailom na portec@portec.sk.

c) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ak „osobné údaje“).

d) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu.

e) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

f) Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ. Osobné údaje kupujúceho budú zaevidované v evidencii spoločnosti PorTec, s.r.o. a spracovávané určenými zamestnancami spoločnosti.

g) Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

h) Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle cit. zákona vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a §29 cit. zákona.

i) Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11. Záverečné ustanovenia

a) Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, „Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a “Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platom znení”

b) Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

c) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

d) Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.

e) Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

f) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

g) Kontaktné údaje predávajúceho: PorTec, s.r.o., Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel. +421 905 722 430, e-mail: portec@portec.sk.

V Dolnom Kubíne 1.6.2017

Ing. Tomáš Porvich, konateľ spoločnosti PorTec, s.r.o.